ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ।

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ

ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ : ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ੀ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ।

ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ, ਲਾਲ, ਚਿੱਟੇ, ਭਗਵੇਂ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ : ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਕੇਤਕੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਕੇਤਕੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਖ ਨਾਲ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਤਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਪ : ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਮਕੁਮ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਜਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 108 ਵਾਰ ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ, ਅਕਸ਼ਤ, ਬਿਲਵ ਪੱਤਰ, ਧਤੂਰਾ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *