ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਥੇਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“ਕਰਾਗਰੇ ਵਸਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਰ ਮਧੇ ਸਰਸਵਤੀ ਕਰ ਮੂਲੇ ਤੁ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨਮ”

ਯਾਨੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਦਾਤਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦ (ਬ੍ਰਹਮਾ) ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *