ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ:
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਦਾ ਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ: ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਦਾ ਸਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 03 ਜੂਨ 2027 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 27 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੀਸਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਸਦਸਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ :
ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੇਸਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ:
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਦੇਸਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *