ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ 6 ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ

ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਹਨ ਅੰਸ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

A ਨਾਮ-
A ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

D ਨਾਮ-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ D ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

H ਨਾਮ –
ਐਚ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

J ਨਾਮ –
J ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

L ਨਾਮ –
ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ L ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ।

R ਨਾਮ –
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ R ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

M ਨਾਮ –
M ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

P ਨਾਮ –
P ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

V ਨਾਮ –
V ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

S ਦਾ ਨਾਮ –
S ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

B ਨਾਮ-
B ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

C ਨਾਮ –
C ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *